GO/堅持


Mr. 哈囉/大護法王 4
(享受陽光的男子)


Mr. 哈囉/Cool~ Man! (神奇的男子)


龍頭


大圖騰系列/躍印自性


現代維納斯 2/紅美人和她的綠睡衣


富貴滿堂金帶運 1


富貴滿堂金帶運 2


富貴滿堂金帶運 3


愛情帶來笑容


睡美人的紫玫瑰之夢


上品華嚴/大頓悟 2=2


上品華嚴/大頓悟 4


上品華嚴/大頓悟 6


上品華嚴/大頓悟 7


天龍八吉祥/
天女吉祥 1


天龍八吉祥/
天女吉祥 2


天龍八吉祥/
如意吉祥 2


天龍八吉祥/
如意吉祥 3


天龍八吉祥/
佛法吉祥 1


天龍八吉祥/
佛法吉祥 2


天龍八吉祥/
財寶吉祥 1


天龍八吉祥/
財寶吉祥 2


天龍八吉祥/
喜慶吉祥 1


天龍八吉祥/
喜慶吉祥 2